ثبت رزومه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وجود عکس پرسنلی اولیت بالایی در بررسی رزومه و دعوت به مصاحبه دارد .